free html hit counter

Trainingen - sociale vaardigheid

Trainingen – sociale vaardigheden

SOVA Quest – Sociale Vaardigheidstraining voor kinderen en ouders

Hoogbegaafde kinderen zijn anders en voelen zich anders.
Ze ervaren dat de wereld om hen heen vol onbegrip is. Het is voor hun een leefwereld die onveilig is, waarin ze gepest of uitgesloten worden, waarin ze zich maar liever aanpassen of juist opstandig worden.
Als kind weet je niet meer wie je bent en hoe je zijn mag.
Het uitgangspunt binnen deze training is gericht op het kijken naar het kind zelf: het kind mag zichzelf zijn en heeft als doel de kinderen tussen ontwikkelingsgelijken te laten ervaren wie ze zijn én dat ze mogen zijn wie ze zijn. Door de kinderen inzicht te geven in hoogbegaafdheid kunnen ze hiermee leren omgaan. Hierbij spelen communicatie, sociale omgang en sociale interactie een belangrijke rol. De uitzonderingspositie die hoogbegaafde kinderen binnen een groep vaak innemen wordt hierin besproken en kinderen wordt geleerd hiermee om te gaan. We leren het kind inzicht te krijgen in sociale vaardigheden en contacten met anderen (wederzijds sociaal begrip). Ze leren door herkenning en erkenning hoe ze in een groep sociale contacten kunnen opdoen, waardoor hun gevoel voor sociale competentie zich uitbreidt en ze een positiever zelfbeeld ontwikkelen.
Hoogbegaafde kinderen hebben over het algemeen een goed sociaal inzicht, goede sociale vaardigheden en beschikken over een zeer goede cognitie.
Het is juist een van de kenmerken van hoogbegaafdheid dat deze kinderen al op jonge leeftijd zeker hun mening durven te geven, zo ook kritiek leveren.

Volwassenen vinden dit meestal zeer storend. Zelf weten ze hun plaats alleen niet te vinden. Ze leren eerder dan leeftijdsgenoten na te denken over zichzelf en anderen en zeker ook over levensvragen. Een sociale vaardigheidstraining voor hoogbegaafde kinderen gaat dus veel meer de diepte in en is meer gericht op de specifieke problemen waar deze kinderen tegenaan lopen. Plaatsing binnen onze sociale vaardigheidstraining heeft dus als uitgangspunt: plaatsing tussen ontwikkelingsgelijken. Binnen zo’n setting leren ze hoe ze in een groep sociale contacten kunnen opdoen, daardoor breidt het gevoel voor sociale competentie zich uit en ontwikkelt het kind een positiever zelfbeeld.
Voor het eerst komen ze kinderen tegen, die hetzelfde denken en voelen. Ze zijn niet meer zo anders en bovenal ze worden begrepen. Op deze wijze kunnen ze leren zichzelf te aanvaarden als een competent persoon, die er zijn mag.

De cursus bestaat uit:
Kindercursus: 10 sessies
Oudercursus: 5 bijeenkomsten
Nabespreking en verslag

Centraal binnen de kindercursus staat het werken volgens de methode “SOVA Quest”, ontwikkeld door drs. Winny Bosch-Sthijns en is het resultaat van meerdere jaren ervaring en onderzoek. De training is gebaseerd op een interventieprogramma ontwikkeld voor kinderen vanaf 4 tot 16 jaar met sociale en/of emotionele problemen in relatie tot hun hoogbegaafdheid. De verhalenlijn heeft betrekking op een stad in het dierenbos. De dieren hebben elk hun eigen specifieke kenmerken. Ze werken en handelen primair vanuit deze kenmerken. Voor hoogbegaafde kinderen is het prettig zich te kunnen identificeren met een dier. De dieren bieden inzicht in hun eigen gedrag.
Als je deze kenmerken herkent bij het betreffende diersoort, biedt dit de mogelijkheid om zo te zijn als dit dier.
Door de posities die de dieren innemen krijg je inzicht in menselijke relaties.
Het dier biedt je een beeld. Het staat verder van je af, waardoor het niet als bedreigend ervaren wordt door de kinderen. Dit maakt deze vorm van therapie erg bruikbaar binnen sociale contexten en het werken met kinderen.
De cursus gericht op ‘het jonge kind’ werkt met de vier basisgevoelens: blij, boos, bang en verdrietig, waarbij centraal staat het herkennen van gevoelens bij jezelf en anderen, deze te benoemen en de opgedane inzichten toe te passen binnen de dagelijkse omgang met anderen.
De cursus gericht op het oudere kind gaat in op het zelfbeeld: Wie ben ik? Het is meer gericht op het kunnen omgaan met gevoelens, waarbij respect, waardering, kritisch zijn en jezelf kunnen verdedigen onderwerpen van gesprek zijn. We gaan dieper in op sociale interactie, die zowel verbaal als non verbaal kan zijn. Hierbij staat centraal hoe dicht laat ik iemand bij me of kan ik een ander benaderen.


Aan de SOVA Quest is een oudercursus gekoppeld waar in groepsverband ervaringen worden uitgewisseld, gericht op het gezin zelf. Tevens krijgen ouders inzicht in de hoogbegaafdheid van hun kind en hoe ze hiermee om kunnen gaan binnen de opvoeding en hun omgeving. Belangrijk in deze groep is dat ouders zaken herkennen en een plek kunnen geven in hun gezin.

Onderwerpen zijn:

  1. Hoogbegaafdheid wat is dat nu?

  2. problemen voortkomend uit de sensomotorische ontwikkeling

  3. de uitslag van het intelligentieonderzoek

  4. het disharmonisch profiel

  5. de communicatie met het kind, de school en de omgeving.

Aan het begin en het eind van de cursus worden er door de ouders enkele vragenlijsten ingevuld. Deze gegevens zullen in het kader van wetenschappelijk onderzoek gebruikt worden (in samenwerking met de Universiteit Maastricht).

Senz Quest

De Senz training is een training gericht op hoogsensitieve kinderen. Tijdens deze training wordt er aandacht besteed aan het om leren gaan met jezelf. De nadruk hierbij ligt op het ontdekken van je eigen grenzen en van het ontdekken van de grenzen van de ander, hoe moet/ kun je hiermee omgaan. Het leren omgaan met de overprikkeling en de zoektocht naar de eigenwaarde spelen een belangrijke rol binnen de training. Door hieraan te werken komen de kinderen achter hun eigen kracht/ identiteit en leren ze hierop vertrouwen en voortbouwen.

Hoogsensitieve en (hoog)begaafde kinderen
Als een hoogsensitief kind ook hoogbegaafd is, is dat een voordeel in de begeleiding van het kind. Hoogsensitieve kinderen zijn buitengewoon goed in staat te abstraheren en te reflecteren op zichzelf en hun hoogbegaafdheid. Veel beter dan hoogbegaafde kinderen die niet hoogsensitief zijn, zien zij de mogelijkheden en onmogelijkheden van hun hoogbegaafd zijn. Zij zullen in de begeleiding heel snel dingen oppikken en daardoor minder lange intensieve begeleiding nodig hebben.
Eigenlijk is dat niet zo gek: een hoge sensitiviteit is te verbinden met een sterk ontwikkeld zenuwstelsel. Als die prikkels in de hersenen dan ook nog goed verwerkt worden, kunnen die leiden tot iets waar je weer wat mee kunt doen (creativiteit), kun je al gauw spreken over een zeer begaafd of getalenteerd mens.

Tijdens de cursus wordt er aandacht besteed aan opdrachten uit de methode “Ho, tot hier en niet verder…!” ontwikkeld door Jooske Kool. Verder worden er visualisatie oefeningen (geleide fantasie), oefeningen om te leren focussen, ontspanningsoefeningen, fantasieoefeningen, creatieve oefeningen en energieoefeningen toegepast. Aan de oefeningen die de kinderen tijdens de training gedaan hebben zijn huiswerkopdrachten verbonden. Het is van belang dat deze opdrachten worden gemaakt omdat de kinderen op deze manier nogmaals met de oefeningen bezig zijn.

De training bestaat uit 10 bijeenkomsten die 1,5 uur duren. Verder vinden er 3 ouderavonden plaats waar ouders met hun vragen kunnen komen en er informatie wordt gegeven over de hoogsensitiviteit en wat er in de training gebeurt.
Als afsluiting van de training vindt er een nabespreking plaats en wordt er een kort verslag gemaakt van de observaties uit de training.