free html hit counter

Begeleiding - groepen

Wij bieden meerdere vormen van begeleiding in groepsverband aan:

VOVO Quest  - voorbereiding op Voortgezet Onderwijs
Deze groep is opgezet voor groep 7/8 leerlingen als voorbereiding op de brugklas. De doelstelling is om deze kinderen tussen ontwikkelingsgelijken te laten leren van elkaar, speciaal gericht op studievaardigheden en leerstrategieën. Er wordt gewerkt aan structuur, aanpak en (agenda)planning. Ook komen motivatie en werkhouding aan bod. De vakken die aangeboden worden zijn o.a. Engels en wiskunde en er worden verslagen op V.O. niveau gemaakt.
De kinderen kunnen in school ook aan hun opdrachten werken. Voor deze werkwijze is in nauw overleg met het Voortgezet Onderwijs gekozen en heeft reeds goede resultaten opgeleverd.
Daar deze begeleiding onder schooltijd plaatsvindt in het kader van leerlingenzorg is toestemming van de IB-er of (adjunct) directeur nodig. Er hoeft geen toestemming via de leerplicht gevraagd te worden. IE Quest stelt een brief op voor de school waarin namen en tijden vermeld staan. Een afschrift van deze brief gaat ook naar leerplicht als melding.

Talenten Quest

In samenwerking met de verschillende basisscholen zal er een groepsbegeleiding gegeven worden voor leerlingen die binnen het onderwijs iets meer uitdaging nodig hebben. Deze uitdaging wordt aangeboden in projectvorm waarbij afwisselend aandacht is voor onderwerpen die door de leerlingen zelf aangerijkt worden zoals: filosofie, techniek, proefjes, het menselijk lichaam en sport.

Binnen passend onderwijs komen voor deze groepsbegeleiding die leerlingen in aanmerking die een eerste of een tweede leerlijn nodig hebben. Centraal bij deze begeleiding staat het leren leren, het leren denken en het leren zijn. De leerlingen krijgen de kans om met gelijkgestemden (peers) samen te werken, te ontdekken en te communiceren.

Denktalent - voor Basisscholen

Hoogbegaafde leerlingen met een zelfde ontwikkelingsleeftijd, zowel cognitief als sociaal emotioneel, de kans geven samen te werken, te ontdekken, te communiceren en te leren van elkaar met als algemeen doel: het werken aan zijn/haar zelfbeeld en zelfacceptatie en bewust worden van eigen handelen en verantwoording.
Dit project is opgezet voor leerlingen uit het reguliere basisonderwijs. Leerlingen kunnen door scholen binnen het Samenwerkingsverband aangemeld worden. Binnen de leerlingenzorg worden leerlingen met kenmerken van hoog of meerbegaafdheid extra begeleiding geboden, waardoor ze de kans krijgen zich zowel cognitief als sociaal emotioneel te ontwikkelen binnen het reguliere onderwijs zelf.

De leerlingen worden op advies van de leerkrachten op basis van begaafdheidskenmerken geselecteerd. Het betreft leerlingen die binnen het onderwijs problemen hebben, zowel gedragsmatig als op leergebied; leerlingen, die opvallen juist door goede scores binnen het leerlingvolgsysteem of juist door slechte dan wel wisselende scores en problemen hebben binnen de sociale omgeving (eenling – lastig – druk e.d.).
De leerlingen kunnen problemen ervaren op het gebied van plannen en structureren. Ze zijn zich niet bewust hóe ze eigenlijk leren. Het groepsproces is hierbij voor ons belangrijk. “Het niet alleen zijn met je probleem”, kunnen communiceren op je eigen niveau, ervaringen uitwisselen en leren van elkaar spelen hierbij een rol. Leerlingen kunnen op die manier in een veilige situatie een aantal handreikingen krijgen die in het onderwijs goed van pas komen.  De sociaal emotionele begeleiding is daarom gericht op herkenning, zelfbeeld, zelfredzaamheid en communicatie. In veiligheid en vertrouwen wordt hun gedrag door de begeleider geconfronteerd, gespiegeld en opgebouwd. De kinderen worden competent verklaard in hun 'zijn'.
Tijdens de eerste periode van 10 weken worden de leerlingen door IE Quest gescreend, waarna advisering naar leerkrachten en ouders plaats vindt.

Daarna kunnen de leerlingen in groepsverband middels projecten en creatieve trajecten werken aan hun zelfbeeld, zelfvertrouwen, ‘leren leren’, waarbij ze leerstrategieën aangeboden krijgen.

HB-groep “a key to challenge”

Eén van de bijzondere begeleidingstrajecten binnen IE Quest. Deze vorm van begeleiding is uniek in de regio. Doel is kinderen, die buiten de boot vallen in het basis- of voortgezet onderwijs en de samenleving, tussen ontwikkelingsgelijken te plaatsen, en psychisch en sociaal-emotioneel te laten groeien tot het moment waarop ze weer in staat zijn aan het reguliere onderwijs deel te nemen. De kinderen werken in groepsverband gedurende een aantal dagdelen per week. Ze kunnen zichzelf en anderen leren kennen en horen op deze wijze weer “ergens” bij. De sociaal emotionele begeleiding is gericht op herkenning, zelfbeeld, zelfredzaamheid en communicatie. De cognitieve begeleiding is gericht op leerontwikkeling op eigen niveau. Kinderen werken via een home-scholings traject of krijgen opdrachten van de begeleiding. Hierbij gebruiken we de didactiek als kapstok om de sociaal-emotionele problematiek en begeleiding aan op te hangen. Didactiek is een middel, geen doel.
De HB-groep “a key to challenge” is geen schoolse activiteit maar een bijzondere vorm van begeleiding, vallend binnen de zorg, om kinderen om te leren gaan met hun vaak complexe problematiek.

Het gaat hier om kinderen die gedragsmatige problemen hebben opgelopen in het onderwijs of in de eigen omgeving. Zij hebben gedrag ontwikkeld om te kunnen overleven in de klassensituatie en de maatschappij, dat echter een negatief effect heeft in de sociale setting, waarin ze participeren. Deze kinderen worden binnen het reguliere onderwijs (BO - VO) niet opgevangen of geplaatst, worden drop-out of volgen een home-scholingstraject en komen in een isolement terecht. De begeleider monitort voortdurend de kinderen en bespreekt daar waar nodig het gedrag van een kind. Op dat moment kan het kind sociale vaardigheden leren daar het in een veilige setting is en er vertrouwen in en respect voor elkaar is.   De sociaal emotionele begeleiding is daarom gericht op herkenning, zelfbeeld, zelfredzaamheid en communicatie. In veiligheid en vertrouwen wordt hun gedrag door de begeleider of psycholoog geconfronteerd, gespiegeld en opgebouwd. De kinderen worden competent verklaard in hun ‘zijn’.

De doelgroep

Kinderen, die hoogbegaafd zijn, waarbij sprake is van comorbiditeit, een psychologische grondslag.
Dit kan zijn: sociale angst problematiek, faalangst, ernstige pestproblematiek, ADHD, Autistisch, syndroom van Asperger, PDD-NOS.
Hoogbegaafdheid en bovengenoemde problematiek dienen gediagnosticeerd te zijn.
In samenwerking met school, leerplicht, instanties als REC IV, RIAGG, Mondriaanstichting of een behandelend arts en ouders wordt de afweging gemaakt of dit traject gevolgd wordt.
Binnen IE Quest betreft het behandeling binnen de 3e lijnszorg. De verantwoording op cognitief gebied blijft bij de reguliere school indien de leerling ingeschreven is. Anders is er sprake van een plaatsing middels een vrijstellingsprocedure vallend onder de Leerplichtwet.

Filosofie

Er bestaat de mogelijkheid om al dan niet gekoppeld aan de Key To Challengegroep filosofie te volgen. Hoogbegaafde kinderen zijn vaak al eerder dan andere kinderen bezig met levensvragen. In deze uren is er de mogelijkheid om met ontwikkelingsgelijken over deze vragen te discussiëren.
We hebben als doel om de kinderen te laten denken over verschillende filosofische thema’s, en deze in de groep te bespreken. Dit doen we aan de hand van verhalen. Verschillende thema’s komen aan bod, bijvoorbeeld de subjectiviteit van waarnemingen, wonderen en bijgeloof en ethische dilemma’s in de geneeskunde. In deze groep is echter ruimte voor allerhande onderwerpen. Wij stimuleren de kinderen om eigen onderwerpen aan te dragen, waar zij zelf mee bezig zijn. Zelfs wanneer je al langere tijd met deze kinderen werkt kunnen ze je verbazen door hun heldere inzicht en verrassende wereldbeeld. Deze lessen stimuleren de kinderen om filosofisch te denken, te discussiëren in een groep en ook om hun eigen gedachten onder woorden te brengen.